SA, SL, SC...: celebració durant 2021 de reunions telemàtiques

SA, SL, SC...: celebració durant 2021 de reunions telemàtiques

06/04/2021

Circular núm. 49/2021
 
 

De conformitat amb el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en la versió de la Disposició final quarta de la Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19les següents societats mercantils i civils, excepcionalment, durant l’any 2021, tot i no estar previst en els seus estatutspodran celebrar:
 

 
SOCIETATS ANÒNIMES (SA)

 
 • Junta General:
 
El Consell d’Administració pot preveure en la convocatòria l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància, així com la seva celebració a qualsevol lloc del territori nacional.
 
L’òrgan d’administració també pot acordar a l’anunci de la convocatòria la celebració de la junta per via exclusivament telemàtica (és a dir, sense assistència física dels socis o dels seus representants), sempre que hi hagi garanties raonables per assegurar la identitat de qui exerceix el dret de vot i s’ofereixi la possibilitat de participar a la reunió per totes i cadascuna de les següents vies: (i) assistència telemàtica; (ii) representació conferida al President de la Junta per mitjans de comunicació a distància; i (iii) vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància.
 
Els administradors podran assistir a la reunió, que es considerarà celebrada al domicili social independentment d’on es trobi el President de la Junta, per audioconferència o videoconferència.

 
 • Sessions dels òrgans d’administració.
 • Comissions delegades i resta de comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes.
 
Es poden celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que:
 • totes les persones amb dret d’assistència o qui els representin disposin dels mitjans necessaris;
 • el secretari reconegui la seva identitat, i així ho expressi a l’acta, que s’ha d’enviar d’immediat a les adreces de correu electrònic.
 
La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.
 
 
 • Acords dels òrgans d’administració i de les comissions delegades i resta de comissions constituïdes.
 
Es poden adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que:
 • ho decideixi el president, o quan ho demanin, com a mínim, dos dels membres de l’òrgan.
 • es compleixin els requisits art. 100 Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio:
  • la llei no impedeixi l’adopció d’acord per correspondència o per qualsevol altre mitjà que garanteixi la seva autenticitat.
  • les persones amb facultat de certificar deixin constància a l’acta dels acords adoptats, expressant el nombre de socis o, en el seu cas, dels administradors, i el sistema seguit per formar la voluntat de l’òrgan social, indicant el vot emès per cadascun d’ells.
Es considerarà que els acords s’han pres en el lloc del domicili social i en la data de recepció del darrer dels vots emesos.
 • s’ha de fer constar que cap membre s’ha oposat a aquest procediment.
 • llevat disposició en contra de l’escriptura social, el vot per correu s’ha de remetre dins del termini de 10 dies des de la data en què es rebi la sol·licitud d’emissió del vot, no tenint valor en cas contrari.
 
 La sessió s’entendrà celebrada en el domicili social.


 
SOCIETATS LIMITADES (SL) o COMANDITÀRIA PER ACCIONS
 
 
 • Junta General.
 • Sessions dels òrgans d’administració.
 • Comissions delegades i resta de comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes.
 
Es poden celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que:
 • totes les persones amb dret d’assistència o qui els representin disposin dels mitjans necessaris;
 • el secretari reconegui la seva identitat, i així ho expressi a l’acta, que s’ha d’enviar d’immediat a les adreces de correu electrònic.
 
En el cas de les sessions dels òrgans d’administració i de les comissions, la sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.
 
 
 • Acords dels òrgans d’administració i de les comissions delegades i resta de comissions constituïdes.
 
Es poden adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que:
 • ho decideixi el president, o quan ho demanin, com a mínim, dos dels membres de l’òrgan.
 • es compleixin els requisits art. 100 Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio:
  • la llei no impedeixi l’adopció d’acord per correspondència o per qualsevol altre mitjà que garanteixi la seva autenticitat.
  • les persones amb facultat de certificar deixin constància a l’acta dels acords adoptats, expressant el nombre de socis o, en el seu cas, dels administradors, i el sistema seguit per formar la voluntat de l’òrgan social, indicant el vot emès per cadascun d’ells.
Es considerarà que els acords s’han pres en el lloc del domicili social i en la data de recepció del darrer dels vots emesos.
 • s’ha de fer constar que cap membre s’ha oposat a aquest procediment.
 • llevat disposició en contra de l’escriptura social, el vot per correu s’ha de remetre dins del termini de 10 dies des de la data en què es rebi la sol·licitud d’emissió del vot, no tenint valor en cas contrari.
  
La sessió s’entendrà celebrada en el domicili social.
 
 
 
SOCIETATS CIVILS, ASSOCIACIONS, SOCIETATS COOPERATIVES i FUNDACIONS
 
 • Junta o Assemblea d’associats o de socis.
 • Sessions dels òrgans d’administració.
 • Comissions delegades i resta de comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes.
 
Es poden celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que:
 • totes les persones amb dret d’assistència o qui els representi disposin dels mitjans necessaris;
 • el secretari reconegui la seva identitat, i així ho expressi a l’acta, que s’ha d’enviar d’immediat a les adreces de correu electrònic.
 
En el cas de les sessions dels òrgans d’administració i de les comissions, la sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.

 
 • Acords dels òrgans d’administració (associacions, societats civils i mercantils), del consell rector (societats cooperatives), i de les comissions delegades i resta de comissions constituïdes.
 
Es poden adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que:
 • ho decideixi el president, o quan ho demanin, com a mínim, dos dels membres de l’òrgan.
 • es compleixin els requisits art. 100 Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio:
  • la llei no impedeixi l’adopció d’acord per correspondència o per qualsevol altre mitjà que garanteixi la seva autenticitat.
  • les persones amb facultat de certificar deixin constància a l’acta dels acords adoptats, expressant el nombre de socis o, en el seu cas, dels administradors, i el sistema seguit per formar la voluntat de l’òrgan social, indicant el vot emès per cadascun d’ells.
Es considerarà que els acords s’han pres en el lloc del domicili social i en la data de recepció del darrer dels vots emesos.
 • s’ha de fer constar que cap membre s’ha oposat a aquest procediment.
 • llevat disposició en contra de l’escriptura social, el vot per correu s’ha de remetre dins del termini de 10 dies des de la data en què es rebi la sol·licitud d’emissió del vot, no tenint valor en cas contrari.
 
 La sessió s’entendrà celebrada en el domicili social.
 
 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal