Reial Decret-llei 5/2021: ajornament deutes tributaris, celebració telemàtica juntes o assemblees SA i nova moratòria concursal.

Reial Decret-llei 5/2021: ajornament deutes tributaris, celebració telemàtica juntes o assemblees SA i nova moratòria concursal.

18/03/2021

Circular núm. 47/2021


 
Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en reposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE 13/03/2021) Cliqueu al damunt de la norma per consultar-la.
 
Entrada en vigor: 13/03/2021

 
  • NOU AJORNAMENT DEUTES TRIBUTARIS (Disposició addicional tercera)
 
S’augmenta a 4 mesos el període per poder endarrerir el pagament de deutes tributaris sense interessos de demora (fins ara, segons l’art. 8 del RD-llei 35/2020, eren 3 mesos).
 

A quins deutes tributaris és aplicable l’ajornament?
Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari, dins l’àmbit de competència de l’Administració tributària de l’Estat, corresponent a:
 
  1. Totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del 1/04 fins al 30/04/2021, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins aquella data reuneixin els requisits art. 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (“Quan els deutes tributaris siguin de quantia inferior a la que es fixi a la normativa tributària. Aquesta excepció podrà limitar-se a sol·licituds formulades en determinades fases del procediment de recaptació”).
 
  1. Deutes tributaris als que es refereixen les lletres b) (les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte), f) (les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades) i g) (les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de Societats) de l’art. 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 

Requisits del deutor tributari
Tenir un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros el 2020.

 
Condicions de l’ajornament
  1. El termini són 6 mesos
  2. No meritarà interessos de demora durant els primers 4 mesos.
 
 
 
  • NOVA MORATÒRIA CONCURSAL (Disposició final setena)
 
Amb la finalitat d’afavorir la continuïtat de l’activitat empresarial s’estableix una modernització de la normativa concursal, estenent-se fins al 31/12/2021 les actuals moratòries, perquè les empreses viables en condicions normals de mercat comptin amb instruments legals que els permetin mantenir la seva activitat i ocupació.
 
 
Específicament, les mesures adoptades, vigents fins a 31/12/2021, són:
  • s’estenen les moratòries relatives a l’exempció del deure del deutor de sol·licitar la declaració de concurs i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs que presentin els creditors;
  • s’amplia el termini per renegociar, tant els acords de refinançament i acords extrajudicials de pagament (ambdós instruments previs al concurs), com els propis convenis concursals;
  • s’amplien les mesures processals que agilitzen els processos, com la tramitació preferent i el foment de la subhasta extrajudicial.
 
 
 
SOCIETATS ANÒNIMES: CELEBRACIÓ JUNTES O ASSEMBLES DE FORMA TELEMÀTICA DURANT 2021 (Disposició final vuitena)
  
Es permet que les SA que no hagin pogut modificar els seus estatuts puguin seguir celebrant la junta general o assemblea de socis per mitjans telemàtics durant el 2021, sempre que es garanteixi la identitat de l’accionista que exerceix el seu dret de vot i s’ofereixi la possibilitat de participar a la reunió per diferents vies.
 
 
 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal