Obligacions d'informació al Banc d'Espanya - transaccions i actius/passius a l'exterior

Obligacions d'informació al Banc d'Espanya - transaccions i actius/passius a l'exterior

03/01/2019

Circular num. 2/2019

OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ AL BANC D’ESPANYA - TRANSACCIONS I ACTIUS/PASSIUS A L’EXTERIOR

Recordeu que les transaccions amb l’exterior i els actius i passius situats a l’exterior s’han de declarar al Banc d’Espanya mitjançant el model ETE, i que si el període de declaració és anual, el termini de declaració de la informació corresponent al 2018 s’acaba el proper 20/01/2019.
 
Qui està obligat a informar al Banc d’Espanya?
 
Les persones físiques i jurídiques residents (tret dels proveïdors de serveis de pagament inscrits al Banc d’Espanya) que realitzin transaccions amb no residents o que tinguin actius o passius a l’exterior.
 
Quina informació s’ha de proporcionar al Banc d’Espanya?
 
1) Operacions/transaccions amb no residents: actes, negocis i operacions que suposin cobraments, pagaments o transferències exteriors, variacions en comptes o posicions financeres.
 
2) Saldos i variacions en actius i passius de l’exterior: comptes bancaris o financers, comptes interempreses, dipòsits en efectiu i de valors, participacions en el capital, instruments de deute, instruments derivats, immobles, etc.
 
A partir de quines quantitats s’ha de presentar, amb quina periodicitat i quin és el termini?
 
a) Mensual - presentació als 20 dies del mes següent: 
 • Transaccions: any anterior iguals o superiors a 300 milions €.
   
 • Saldos actius i passius: a 31/12 any anterior iguals o superiors a 300 milions €. .
b) Trimestral – presentació als 20 dies del trimestre següent (la declaració del primer trimestre s’haurà de declarar fins el dia 20 d’abril): 
 • Transaccions: any anterior iguals o superiors a 100 milions € i inferiors a 300 milions €.
   
 • Saldos actius i passius: a 31/12 any anterior iguals o superiors a 100 milions € i inferiors a 300 milions €. 
c) Anual – presentació al dia 20 de gener de l’any següent (la declaració corresponent a l’exercici 2018 s’haurà de declarar fins el dia 20/01/2019): 
 • Transaccions: any anterior inferiors a 100 milions €.
   
 • Saldos actius i passius: any anterior inferiors a 100 milions €. 
Si l’import no supera els 50 milions €, la declaració es pot presentar de forma resumida (només s’ha d’informar el saldo inicial i final d’actius i passius, la suma total de les operacions de cobrament i la suma total de les operacions de pagament del període declarat).
 
ATENCIÓ.- si els imports de les transaccions i/o el saldo dels actius i passius de l’any anterior és inferior a 1.000.000 €, només s’haurà d’informar si ho requereix el Banc d’Espanya (2 mesos des de la sol·licitud). En aquest sentit, cal tenir present que les transaccions es sumen entre sí (cobraments i pagaments), i els saldos també (per exemple, si tenim un pis i una hipoteca, s’han de sumar els imports).
 
Què passa si passem aquests límits durant l’any?
 
Doncs que a partir d’aquest moment estarem obligats a la periodicitat que ens correspongui.
 
Quin model s’ha de presentar?
 
El model ETE.
 
Com s’ha de fer la presentació?
 
Només per via telemàtica al Departament d’Estadística del Banc d’Espanya. 
 • Persones físiques: DNI electrònic o certificat FNMT (certificat digital)
   
 • Persones jurídiques: certificat FNMT (certificat digital) 
NO ES PERMET LA PRESENTACIÓ EN NOM DE TERCERS.

Règim sancionador – Quines sancions preveu la llei?
 
Sancions molt greus (actes, negocis o transaccions prohibides): multa fins a la quantitat de l’acte, negoci o transacció prohibida, amb un mínim de 30.000 €.
 
Sancions greus (falta o inexactitud en les declaracions quan la quantitat sigui superior als 6.000.000€): multa de fins a la ½ de la quantitat amb un mínim de 6.000 €.
 
Sancions lleus (declaracions efectuades fora de termini): fins a ¼ de la quantitat amb un mínim de 3.000 €

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 1
Tarda: 3 a 2/4 de 7
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal