Mesures COVID-19 a Catalunya fins 00:00 h. del 10/04/2021: “prorrogades” (mobilitat comarcal a bombolla convivència i 800 m2 superfície comerç no essencial)

Mesures COVID-19 a Catalunya fins 00:00 h. del 10/04/2021: “prorrogades” (mobilitat comarcal a bombolla convivència i 800 m2 superfície comerç no essencial)

29/03/2021

Circular núm. 48/2021


 
 
 
El Departament de Salut i el Departament d’Interior han dictat la Resolució SLT/845/2021 prorrogant les mesures de la Resolució SLT/716/2021 que estaven vigents des del 15/03/2021 (Circular núm. 43/2021)
 
Per tant, es manté el confinament perimetral -tant de Catalunya, com el comarcal amb l’excepció de la bombolla de convivència- i el “toc de queda”.

 

Com afecta?
 

AUTOMOCIÓ (venda i postvenda):
 
Segueix com fins ara (veure Circular 2/2021Restriccions establiments automoció. Preguntes i respostes. -a tenir en compte que les referències al confinament municipal actualment és comarcal, amb l’excepció de la bombolla de convivència -convivents-). És a dir:
 
Poden obrir els concessionaris?
Sí, els concessionaris d’automòbils poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, en ser un servei essencial.
 
Els concessionaris poden obrir els dissabtes?
Sí, poden obrir en el seu horari habitual, pel fet de ser considerats servei essencial.
 
Quan parlen de concessionaris d’automòbils, s’inclouen els vehicles industrials. motos... i empreses de compravenda en general?
Sí. Segons tant el Reglament General de Vehicles com el Decret de Tallers “automòbil” és tot vehicle a motor que serveix per al transport de persones o coses. Per tat s’entén que inclou turismes, motos, vehicle industrials.
 
I els tallers de reparació, poden obrir?
Sí, poden obrir.
 
I els caps de setmana, poden obrir els tallers?
Sí, poden obrir en el seu horari habitual.  
 
  
NÀUTICA:
 
La superfície de venda continua limitada a 800 m2, és a dir:
 
Poden obrir els establiments de comerç d'embarcacions?
Poden obrir durant tota la setmana en el seu horari habitual (com a màxim fins a les 21 h) sempre que limitin la superfície de venda a 800 m2 com a màxim, si fos superior, i reduint l’aforament al 30%.
 
I els tallers de reparació d'embarcacions, poden obrir?
Sí, poden obrir durant tota la setmana en el seu horari habitual (com a màxim fins a les 21 h) sempre que la superfície d’atenció al públic no sigui superior als 800m2, en cas contrari s’haurà de limitar a 800 m2, així com l’aforament a un 30%.
 
 

DURADA DE LES MESURES: fins a les 00:00 hores del 10/04/2021.
 

A QUI SÓN APLICABLES LES MESURES?
 
A totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com als titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic.
 
 
A continuació exposem com queden les mesures que afecten directament als sectors de les empreses associades (Automoció i Nàutica, tant venda com reparació).
 
 
 
CONFINAMENT NOCTURN

 
Es mantenen les mateixes mesures ja vigents quant a la restricció de mobilitat nocturna, és a dir, la prohibició de tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb exclusió dels següents desplaçament de caràcter essencialque caldrà justificar adequadament:
 • Assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, i per assistència veterinària urgent.
 
 • Treballadors i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, i els aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
S'inclouen els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 
 • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració.
 
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables
S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui justificat per professionals sanitaris o socials amb el  certificat corresponent.
També s’inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 
 • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 
 • Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses anteriors.
 
 • La circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
 
 • La circulació de vehicles sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya (circulació en trànsit o de pas).
 
 • La circulació de transport de mercaderies.
 
 
  
CONFINAMENT PERIMETRAL: limitació de l’entrada i sortida de persones.
 
 • Entrades   i   sortides   DE CATALUNYA
 
Restringida l'entrada i sortida de Catalunya, excepte pels següents desplaçaments, que caldrà justificar adequadament:
 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 
 1. Compliment d'obligacions laborals que no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball (quan es impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-la), i d’obligacions professionals o empresarials, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 
 1. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 
 1. Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 
 1. Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 
 1. Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 
 1. Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 
 1. Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 
 1. Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 
 1. Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 
 1. Desplaçaments entre la comarca de l’Alt Urgell i Andorra, per part de les persones amb residència habitual en un municipi d’ aquests dos territoris.
 
 1. A causa de força major o situació de necessitat.
 
 1. Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 
 
 • Entrades   i   sortides   DE LA COMARCA
 
Es permet l’entrada i sortida de cada comarca en:
 • les excepcions previstes a l’apartat anterior, i
 • quan les persones que integren la bombolla de convivència -convivents- es desplacin a una comarca diferent de la que resideixen habitualment, sempre que mantingui la integritat de la bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social.
 
Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament d’activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d'activitats de l'àmbit del lleure educatiu sempre que no impliquin pernoctació.
Només s'autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars, aplicant les mesures.
 
 
S’exceptuen del confinament perimetral (Catalunya i comarcal):
 • Els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
 • La circulació en trànsit (de pas).
 • La circulació del transport de mercaderies.
 
 
 
COM JUSTIFICAR ELS DESPLAÇAMENT AUTORITZATS? Certificats de mobilitat
 
En relació a les mesures de restricció de mobilitat imposades per la Generalitat, recordeu que per circular entre muncipis, en horari de restricció nocturna o per sortir de Catalunya haureu de dur els certificats/documents per justificar-la.
  
Les persones que es desplacin durant el toc de queda i/o període de confinament perimetral (municipi o Catalunya), han de dur una autodeclaració responsable en que detalli els motius del seu desplaçament.
 

Certificat d'autodeclaració de responsable.
L'ha de dur tothom per desplaçar-se durant els períodes de restricció establert quan hagin de desplaçar-se per alguna de les causes permeses, com ara, motius laborals, que millor que vagi acompanyat del certificat de l'empresa, que podeu veure més avall.
Podeu accedir al model de declaració de responsable de 3 formes:

 
Certificat de mobilitat laboral:
 • Certificat de mobilitat de persones treballadores durant el període de restricció de mobilitat nocturna i també confinament perimetral (ja sigui entre municipis o fora de Catalunya). Aquest document només serveix per als treballadors per acreditar que van a treballar, o en el cas d’ operaris de taller que han de desplaçar-se per fer serveis essencials durant el període de  confinament perimetral o de restricció de la mobilitat nocturna durant la seva jornada laboral. Aquest document és per acompanyar la declaració d'autoresponsable que ha de fer el mateix treballador i que podeu descarregar-vos més amunt. 
 
 • Certificat de desplaçament durant període de confinament perimetral (català) Descarregar
 
 • Certificat empresa per a desplaçament de treballadors durant confinament perimetral (castellà) Descarregar
 
 • Certificat desplaçament durant restricció nocturna i confinament perimetral(Català) Descarregar
 
 • Certificat empresa per a desplaçament de treballadors durant confinament nocturn/perimetral (castellà) Descarregar
 
 
 
 
 
HORARIS DE TANCAMENT

L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 horestret de les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol (entre les que hi ha manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; servei d'ITV).
 
La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 
 
 
EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA (obertura de tallers i establiments de venda):
 
 • La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. Es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les mesures higièniques.
 
 • Obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall condicionada a:
  • que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 m2., i reduir al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat
  • els que tinguin una superfície de venda superior han d’acotar l’espai d’obertura al públic als 800 m2 i reduir l’aforament al 30% del que correspondria segons l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat aplicat a aquesta superfície.
  
En queden exceptuats (i per tant no els afecten aquestes limitacions), els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol (manteniment i reparacions d'urgènciacomerç per internet, telefònic o correspondència; servei d'ITV) i els concessionaris d’automòbils, entre altres, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
 
 
Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç.
 
 • Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant la recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
 
 • Obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials condicionada a:
  • establiments i locals comercials ubicats a dins estan subjectes a les condicions d’obertura i excepcions anteriors dels establiments i locals comercials de venda al detall.
  • reduir al 30% l’aforament de les zones comunes i de pas i establir sistemes de control de l’aforament i fluxos que garanteixin les mesures de l’annex 2.
  • complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades de l’annex 1. S’ha d’acreditar abans de l’obertura mitjançant la presentació d’una declaració responsable al departament competent en matèria de comerç i a l’ajuntament.
  • compliment estricte de les mesures previstes en el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat.
 


MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE EN CENTRES DE TREBALL.
 
S'obliga als titulars dels centres de treball a:
 
 • limitar al màxim la mobilitat laboral dels treballadors, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. Han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.
 
 • sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:
 
 1. Mesures organitzatives que garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, proporcionar als treballadors els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 
 1. Mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball, garantir la ventilació dels espais i edificis, restringir als espais comuns l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
 
 1. Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 
 1. L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic o quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
 
 1. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
 
 
 
DESPLAÇAMENTS PERSONALS: “bombolla de convivència”.
Es segueix recomanant que els desplaçaments fora del municipi es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.

I que els desplaçaments que s’hagin de realitzar es facin basant-se en l’estratègia de “bombolla de convivència” (persones que conviuen sota un mateix sostre, incloent persones cuidadores i/o de suport) i respectant les mesures de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta.
 
 
 
REUNIONS I/O TROBADES FAMILIARS I DE CARÀCTER SOCIAL.
Es prohibeixen les trobades i reunions familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic,  de més de 6 persones, llevat que es tracti de convivents.
 
A partir 26/03/2021 en espais públics tancats es limitaran a un màxim de 4 persones, excepte convivents, i en espais privats sols convivents.
 
No es consideren incloses en aquesta prohibició, entre altres, les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, ni els mitjans de transport públic.
 
En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.
 
En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
 
 
 
ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC.
El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.
Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
 
 
Taxi i lloguer de vehicles amb conductor en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor. Els ajuntament poden determinar les reduccions (en els torns i temps de conducció dels conductors dels taxis) en l’oferta de serveis  en funció de la demanda.
Quant a l’ocupació d’aquests vehicles es poden ocupar totes les places llevat de la del costat del conductor, i amb un màxim de sis persones inclòs el conductor.
 
 
 
CONGRESSOS, CONVENCIONS, FIRES COMERCIALS I FESTES MAJORS.
Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.
 
 
 
QUI CONTROLARÀ LA SEVA APLICACIÓ?

Els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències.
 
Per garantir l’aplicació de les mesures es reforça la capacitat de control de la Generalitat, habilitant al seu personal d’inspecció dels àmbits de comerç, consum, turisme i seguretat industrial, per a realitzar actuacions de vigilància, inspecció i control, en el marc de les seves competències.
 
L’incompliment de les mesures establertes serà objecte de règim sancionador. Per veure quines són cliqueu al damunt: Sancions COVID-19
 
 
 
RESTA DE MESURES:
(actes religiosos i cerimònies civils; activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives; activitats relacionades amb el joc; activitats d’hostaleria i restauració; activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil -incloses les extraescolars- i activitats d’intervenció socioeducativa; activitats docents universitàries; equipaments cívics)
 
Podeu consultar totes les mesures vigents en els següents links del Departament d’Interior:
 
 
Noves mesures per la COVID-19
 
Mesures i restriccions per a la contenció de la COVID-19 (actualitzat!)
 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal