Impost Activitats Econòmiques: modificat el termini de pagament en voluntari de les quotes nacionals i provincials

Impost Activitats Econòmiques: modificat el termini de pagament en voluntari de les quotes nacionals i provincials

20/05/2020

Circular núm. 90/2020


 
Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas (BOE 20/05/2020)
 

A quines quotes IAE afecta?
A les quotes nacionals i provincials de l’IAE de l’exercici 2020.
 

Com es fa el pagament?
S’estableix que el seu cobrament es realitzi a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que s’ha fet arribar al contribuent.
En el supòsit que l’anterior document d’ingrés no fos rebut o s’hagi extraviat, l’ingrés es farà amb un duplicat que es recollirà a la Delegació o Administracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de les quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat en el cas de les quotes de classe provincial.
 

Quin és el nou termini d’ingrés en període voluntari?
El nou termini comprendrà des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020, ambdó inclosos.


Qui està obligat a pagar IAE?
Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica (herències iacents i comunitats de bénes, UTEs...) que realitzin, en territori nacional, activitats empresarials, professionals i artístiques; llevat les agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres. 

Estan exempts del IAE (és a dir, no l'han de pagar):
  • Les persones físiques.
  • Els subjectes passius de l'Impost de Societats, societats civils i entitats sense personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició (art. 35.4 Llei General Tributària), que tinguin un import net de la xifra de negocis inferiror a 1.000.000 d'euros.
  • Els contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents que operin a Espanya mitjançant establiment permanete sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferiror a 1.000.000 d'euros.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal