Habilitació extraordinària a Inspecció de Treball per vigilar compliment mesures de salut a les empreses

Habilitació extraordinària a Inspecció de Treball per vigilar compliment mesures de salut a les empreses

09/07/2020

Circular núm. 122/2020


 
El Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda, en la seva Disposició Final Dotzena estableix l’habilitació temporal (condicionada a la vigència del Reial Decret-llei 21/2020) als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i als funcionaris habilitats per les Comunitats Autònomes (en el seu paper de col·laboració pericial i assessorament tècnic a la Inspecció) per realitzar tasques de vigilància i control, estenen actes d’infracció en el seu cas, en relació amb el compliment per part de l’empresari de les següents mesures de salut pública:
 
  • Adopció de mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols establerts.
 
  • Posada a disposició d’aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, per a la neteja de mans.
 
  • Adaptació de les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi una distància de seguretat interpersonal de 1,5 m. entre treballadores. Quan això no sigui possible, s’haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
 
  • Adopció de mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients/usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència. 


L’incompliment d’aquestes mesures constituirà infracció greu, que serà sancionable en els termes, pels òrgans i amb el procediment establerts per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, pel text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
 
L’anterior podria suposar una sanció per part d’Inspecció de Treball i Seguretat Social per imports que van dels 2.046 fins als 40.985 euros.

Aquesta habilitació extraordinària estarà vigent fins que el Gobierno declari la finalització de la situació de crisi sanitària originada per la COVID-19.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal