ERTO força major (pròrroga Reial Decret-llei 18/2020): comunicació al SEPE i a la TGSS

ERTO força major (pròrroga Reial Decret-llei 18/2020): comunicació al SEPE i a la TGSS

19/05/2020

Circular núm. 88/2020


 
El Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE 13/05/2020) va prorrogar els ERTOs de força major COVID-19 en base a l’art. 22 del Reial Decret-llei 8/2020, alhora que diferenciava entre força major total i parcial en funció de si es reiniciava parcialment l’activitat o no, i també establia unes exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social en aquests casos. Podeu consultar tota la informació a la nostra Circular núm. 84/2020.
 

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT A SEGUIR TANT PER COMUNICAR LES VARIACIONS DE L’ERTO COM PER GAUDIR DE L'EXONERACIÓ DE QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL?
 
 • Comunicació al SEPE
(al peu podeu consultar la Guia del SEPE sobre el procediment a seguir per comunicar les variacions a l’ERTO)

Les empreses han de comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):
 1. Les variacions en les dades de la sol·licitud col·lectiva inicial d’accés a la prestació per atur, i
 2. Les variacions referides a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, ja sigui en el número d’aquestes com en el percentatge d’activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afectin a l’activitat de l’empresa permeti la seva reincorporació al treball efectiu.
 
El SEPE ha publicat una guia en què dóna resposta a “Com comunicar les modificacions que es realitzin sobre els ERTO degudes a la incorporació progressiva a l’activitat?” (podeu consultar-la al peu d’aquesta Circular), i quines són les diferents situacions que es poden donar modificant les mesures inicials de l’ERTO:
 1. S’incorpora a tots o a alguns treballadors a l’activitat.
 2. Es redueix la jornada de tots o alguns dels treballadors en suspensió
 3. S’incorpora a jornada complerta a tots o alguns dels seus treballadors i tots o alguns dies de la setmana.
 4. S’incorpora a tots o a alguns del seus treballadors alguns dies de la setmana o del mes, alternant dies d’activitat complerta amb dies de jornada parcial.
Què succeeix amb els treballadors que no tenen modificació de la seva mesura?
No cal comunicar res. La prestació d’aquests treballadors es seguirà abonant com es venia realitzant i fins al 30/06/2020.

 
 
 • Comunicació a la SEGURETAT SOCIAL 
(al peu podeu consultar el Butlletí TGSS sobre el procediment per sol·licitar l’exoneració de quotes)

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha desenvolupat en el seu Butlletí Notícies RED 11/2020, 14 de maig de 2020 el procediment a seguir per a l’aplicació de les exempcions a les quotes davant la pròrroga dels ERTOs per força major associats al COVID-19.

Les empreses han de comunicar a  la TGSS:
 1. La situació de força major total o parcial, respecte de cada compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s’ha de presentar abans que es sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED, i
 2. La identificació dels treballadors afectats, i el període de la suspensió o reducció de jornada que correspongui a cadascun. 

Una vegada presentada la declaració responsable sobre la situació de força major parcial derivada del COVID-19 s’ha de procedir a identificar els treballadors que hagin reiniciat la seva activitat laboral total o parcialment.
 
Per evitar incidències en el càlcul de la liquidació de quotes, s’aconsella que la comunicació d’aquestes variacions de dades s’efectuï immediatament després de presentar la declaració responsable.

Sense perjudici de les comunicacions anteriors, la TGSS establirà amb el SEPE els sistemes de comunicació necessaris per verificar que s’ha produït el reconeixement de la corresponent prestació per atur per al període que es tracti i per verificar el contingut de les declaracions responsables.


Quan es podrà presentar declaracions responsables a través del Sistema RED?
Està previst que estigui disponible a partir de l’1 de juny de 2020.


Declaracions responsables respecte al maig:
Respecte al maig, totes les empreses que mantinguin treballadors en situació d’alta a 13/05/2020, amb suspensió del seu contracte de treball o amb reducció de jornada conforme a l’art. 22 del RDL 8/2020, han de presentar una declaració responsable, per cada CCC, en algun dels següents sentits:
 1. Si l’empresa es troba en situació de força major total derivada del COVID-19 per estar afectada per causes que impedeixin el reinici de la seva activitat durant tot el mes de maig de 2020
 2. Si l’empresa es troba en situació de força major parcial derivada del COVID-19 per estar afectada per causes que permetin la recuperació parcial de la seva activitat entre el 13  i el 31 de maig de 2020.
Presentació de la declaració responsable de maig: Les declaracions responsables corresponents al maig es podran realitzar fins al moment en el que es presenti la liquidació de quotes corresponent a aquest mes. Al juny no es podran modificar ni eliminar les declaracions responsables presentades al maig.

S’aconsella que la declaració responsable de maig es presenti quan es conegui amb precisió per part de l’empresa si es troba en situació de força major total o parcial derivada del COVID-19. Per tant és aconsellable que es presenti els primers dies del proper mes de juny.


Declaracions responsables respecte al juny:
Respecte el juny, únicament han de presentar la declaració responsable les empreses que no hagin pogut reiniciar la seva activitat durant el maig. És a dir, únicament aquelles empreses que, respecte al maig, haguessin presentat una declaració responsable força major total.

Per tant, totes les empreses afectades per causes que hagin impedit el reinici de la seva activitat durant el maig i mantinguin treballadors en situació d’alta durant el juny amb suspensió del seu contracte de treball o amb reducció de jornada conforme a l’art. 22 RDL 8/2020 hauran de presentar una declaració responsable, respecte de cada CCC, en algun dels següents sentits:
 1. Si l’empresa es troba en situació de força major total derivada del COVID-19 per estar afectada per causes que impedeixin el reinici de la seva activitat durant tot el juny de 2020, o
 2. Si l’empresa es troba en situació de força major parcial derivada del COVID-19 per estar afectada per causes que permetin la recuperació parcial de la seva activitat entre l’1 i el 30 de juny.
 
Presentació de la declaració responsable de juny: Les declaracions responsables corresponents al juny es poden realitzar fins al moment en què es presenti la liquidació de quotes corresponent a aquest mes. Al juliol no es podrà modificar ni eliminar les declaracions responsables presentades duran el juny.

S’aconsella que la declaració responsable del juny es presenti, en cas de ser necessària, els primers dies de juliol.

 
MOLT IMPORTANT:
 
 • La TGSS recorda que el proper 22 de juny es procedirà, conforme als procediments habituals, al tancament del càrrec en compte, pel que les empreses a les que els hi sigui aplicable l’exempció de cotització i vulguin acollir-s’hi, hauran d’haver presentat la declaració responsable i, en el seu cas, la variació de dades dels treballadors afectats, abans d’aquest dia.
 
 • I, empreses que amb anterioritat al 13/05/2020 (data entrada en vigor d'el RDL 18/2020) ja haguessin reincorporat algun treballador de l'ERTO de força major. ¿Els són aplicables les exoneracions / exempcions a la Seguretat Social?
La TGSS ha donat resposta a aquesta qüestió en el seu Butlletí de Notícies RED núm 12/2020 de 19/05/2020. Podeu trobar tota la informació a la nostra Circular núm. 92/2020.
 
 
IMPORTANT:
 
 • No s’aplicaran les exoneracions a les cotitzacions d’empreses en ERTOs sense haver subministrat per mitjans electrònics les dades relatives a inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, així com els referents a cotització i recaptació.
?
 • Per a l’aplicació de les exempcions a la cotització durant el maig, amb les condicions i requisits establerts, és imprescindible la presentació de les declaracions responsables
 
 • Si la declaració responsable no es presenta conforme a l’establert, no s’aplicaran les exempcions.
 
 • Per a l’aplicació de les exempcions a la cotització durant el juny és imprescindible que es presenti la declaració responsable per les empreses que s’hagin mantingut en situació de força major total durant tot el maig. Pel contrari, no es podrà presentar  aquesta declaració per aquelles empreses que ja hagin reiniciat la seva activitat al maig.
 
 • Fins que no es comuniquin les declaracions responsables sobre la situació de força major total o força major parcial no es calcularan les peculiaritats de cotització i, per tant, no s’aplicaran les exempcions.
 


Fitxers:  
Guia-Basica-modificacions-mesures-ERTO_SEPE.pdf     Descarregar - Obrir
Esquema-modificacions-ERTE_SEPE.pdf     Descarregar - Obrir
TGSS-Noticias RED 11-2020.pdf     Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal