General

COVID-19: Prorrogats els ERTOs fins al 31/05/2021 (Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero)

COVID-19: Prorrogats els ERTOs fins al 31/05/2021 (Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero)

01/02/2021

Circular núm. 19/2021


 
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo (BOE 27/01/2021)
 
 
Entrada en vigor: 27/01/2021
 
 
Es prorroguen tots els ERTO vigents basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31/05/2021És a dir, es prorroguen els següents ERTO:
 
 
 • ERTO basat en les causes art. 22 del Reial Decret-llei 8/2020 (ERTO força major COVID-19)
Des del 1/10/2020 ja no gaudeixen d’exoneracions a la cotització a la Seguretat Social.
 
 
 • ERTO per impediment d’activitat (de l’apartat 2 de la Disposició Addicional Primera del RD-ley 24/2020: i de l’art. 2,1 del RD-ley 30/2020)
Exoneracions a la cotització a la Seguretat Social (pels treballadors afectats per la suspensió):
 • Empreses amb menys de 50 treballadors100%
 • Empreses amb 50 o més treballadors: 90%
(S’agafa com a referència la plantilla a 29/02/2020).
 
 
 • ERTO per limitació d’activitat (de l’art. 2,2 del RD-ley 30/2020)
Exoneracions decreixents fins al 31/05/2021 (pels treballadors afectats per la suspensió).
 
Plantilla a 29/02/2020 FEBRER 2021 MARÇ 2021 ABRIL 2021 MAIG 2021
Empreses de menys de 50 treballadors 100% 90% 85% 80%
Empreses amb 50 o més treballadors 90% 80% 75% 70%
 QUINS NOUS ERTO PODEN DEMANAR LES EMPRESES?
 
Les empreses podran seguir demanant els següents ERTO:
 
 • ERTO per impediment o limitació d’activitat en funció que les empreses es vegin afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària.
ERTO per impediment: empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de restriccions o mesures de contenció sanitàries adoptades per les autoritats.
ERTO per limitació: empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència restriccions o mesures de contenció sanitàries adoptades per les autoritats.
 

Gaudiran de les exoneracions a la cotització a la Seguretat Social exposades.
 
 
 • ERTO COVID basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Particularitats:
  • es podran seguir beneficiant de la simplificació de tràmits prevista a l’art. 23 del RD-ley 8/2020 (és a dir, procediment abreujat, informe potestatiu Inspecció de Treball, i prevalença sindicats treballadors més representatius en la constitució de la comissió negociadora).
  • es podrà tramitar una pròrroga simplement presentant davant l’autoritat laboral un acord amb la representació unitària o sindical.
  • continuen, com des del 1/10/2020 sense exoneracions a la cotització a la Seguretat Social.
 
 
 
CANVIAR D'ERTO PER IMPEDIMENT A ERTO PER LIMITACIONS O VICEVERSA
 
Si a conseqüència de la modulació de les restriccions sanitàries calgués canviar d’ERTO per impediment a ERTO per limitacions o viceversa,  autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma:
 • no s’haurà de sol·licitar i tramitar un nou expedient.
 • per poder accedir als beneficis (exoneracions cotitzacions) sols caldrà remetre una comunicació a l’autoritat laboral que hagués dictat la resolució i a la representació dels treballadors.
 • no serà necessari una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.
 
 

EMPRESES DE SECTORS ULTRAPROTEGITS (annex RDL): "exoneracions"
 
Les empreses que pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, així com la seva cadena de valor, que tinguin ERTO prorrogats automàticament fins al 31/05/2021 gaudiran de les següents exoneracions en la cotització a la Seguretat Social (tant pels treballadors en ERTO com pels reincorporats):
 • Empreses amb menys de 50 treballadors85%
 • Empreses amb 50 o més treballadors: 75%
 
 
Quines són aquestes empreses?
 
 • Aquelles l’activitat de les quals tingui un CNAE dels inclosos a la llista que figura a l’annex del Real Decreto-ley.
Entre els CNAE inclosos a la llista, d’interès per al nostres sectors hi ha:
 • 5530 – Càmpings i aparcaments per a caravanes
 • 7711 – Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers
 • 7734 – Lloguer de mitjans de navegació
 
El codi CNAE-09 en què es classifica l’activitat de l’empresa és el que resulta d’aplicació per determinar el tipus de cotització per a la cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, respecte de les liquidacions de quotes presentades al setembre/2020.
 
 
 • Empreses integrants de la cadena de valor d’alguna de les empreses anteriors.
Entenent per tals les que durant 2019 han generat com a mínim un 50% de la seva facturació en operacions realitzades de forma directa amb les empreses incloses en els CNAE de l’annex. L’empresa haurà d’acreditar l’anterior davant l’autoritat laboral per poder gaudir de les exoneracions en la cotització a la Seguretat Social.

 
 • Empreses dependents indirectament d’altres incloses en aquests CNAEs.
L’empresa haurà d’acreditar-ho davant l’autoritat laboral.
 
 
 
MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ
 
Es manté l’obligació de compromís de manteniment de l’ocupació de 6 mesos.
Per tant les empreses, una vegada complert el període de 6 mesos de compromís derivat de normes anteriors a aquesta, si gaudeixen de les exoneracions en la cotització a la Seguretat Social previstes en aquest RDL es comprometen a un nou període de 6 mesos de manteniment de l’ocupació.
 
 
 
Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d’hores extres i externalitzacions de l’activitat, la prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.
 

 
El SEPE ha aclarit que no es necessari remetre nova sol·licitud col·lectiva per prorrogar les prestacions dels ERTO que estiguin en vigor a 1/2/2021, si l’empresa s’ha vist afectada pel RD-l 2/2021.
 
Si s’ha prorrogat la prestació, a partir del 1/2/2021, a un treballador que no hagi de cobrar-la, s’ha de comunicar la baixa a través del corresponent fitxer XML de períodes d’activitat, que s’envia del 1 al 20 del mes següent.
 
 
 
PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS: pròrroga mesures extraordinàries. (veure Circular núm. 135/2020)
 
Es prorroguen les mesures extraordinàries en matèria de protecció dels treballadors: 
 • Les mesures de protecció per atur (art. 8 RD-l 30/2020);
 • Manteniment del càlcul de la prestació sobre el 70% aplicable a la base reguladora;
 • Conservació del “comptador a zero” (art. 8,7 RD-l 30/2020). Es consumeix atur, llevar que el treballador sigui acomiadat durant 2021, en què l'atur percebut durant aquests mesos no es considerarà consumit;
 • Les mesures de protecció dels treballadors amb contracte fix discontinu;
 • Prestació extraordinària per a treballadors amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixes i periòdics que es repeteixin en dates certes;
 • Mesures previstes a l’art. 10 RD-l 30/2020 de períodes de cotització de treballadors inclosos en ERTO que no siguin beneficiàries de prestacions d’atur;
 • Compatibilitat de les prestacions per atur amb el treballa a temps parcial en els termes art. 11 RD-l 30/2020.
 
 

Plan MECUIDA
 
Es prorroga el Plan MECUIDA regulat a  l’art. 6 del RD-l 8/2020, de 17 de març.
 
D’aquesta forma es manté la possibilitat de:
 • Adaptació de la jornada, sense pèrdua de salari.
 • Reducció de jornada, amb reducció proporcional de salari , podent arribar a la totalitat de la jornada.
 
L’anterior és un dret individual de cada progenitor o cuidador, havent de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa, l’adaptació de l’horari i reducció de jornada:
 1. Quan sigui necessària la presència del treballador per atendre el cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directe com a conseqüència directa del COVID-19.
 2. Quan existeixin decisions adoptades per les autoritats relacionades amb la COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.
 3. Quan la persona que fins al moment s’hagi encarregat de la cura o assistència directes de cònjuge o familiar fins a segon grau del treballador no pugui seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb la COVID-19.
 
Continua sense regular-se res sobre tenir cura de fills i filles en quarantena.
 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal