COVID-19: prestacions autònoms Reial Decret-llei 30/2020

COVID-19: prestacions autònoms Reial Decret-llei 30/2020

02/10/2020

Circular núm. 138/2020


 
El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE 30/09/2020) ha ampliat fins al 31/01/2021 les ajudes als autònoms (les prestacions per tancament compatible amb l’activitat i la dels autònoms de temporada) i ha creat una nova prestació extraordinària per suspensió d’activitat.
 
Aquestes prestacions començaran a devengar-se amb efectes 1/10/2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti abans del 15 d’octubre de 2020. En cas contrari els efectes queden fixats en el primer dia dels mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

 
 
  • nova” PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER TANCAMENT D’ACTIVITAT PER SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT -art. 13-
 
Autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.
 
La prestació es mantindrà des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat fins al darrer dia del mes següent en què s’acordi l’aixecament de la mateixa. Introdueix la possibilitat d’accedir-hi als autònoms que no essent afectats pel tancament de la seva activitat ven reduïts els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de tancament d’activitat regulada a la Llei General de la Seguretat Social.
 
Es preveu l’exoneració de la quota d’autònoms així com el cobrament de la prestació per un import del 50% de la base de cotització de l’autònom, llevat que tingui reconeguda la condició de membre de família nombrosa i els únics ingressos de l’unitat familiar durant aquest període procedeixin de la seva activitat suspesa. En aquest darrer cas la quantitat s’incrementarà en un 20%.
 
Aquesta prestació també hi tindran dret els autònoms en tarifa plana que, per no complir amb la carència de cotització d’un any per tancament d’activitat, no puguin accedir a la prestació ordinària.
 
La prestació és incompatible amb la pluriactivitat, llevat que els ingressos del treball per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades del SMI.
 
 
 
  • PRESTACIÓ DE TANCAMENT D’ACITIVAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI: prorrogada fins al 31/01/2021 (Disposició Addicional Quarta)
 
Es prorrogarà fins al 31/01/2021 si en el quart trimestre de 2020 es mantenen els requisits per a la seva concessió (reducció de la facturació durant el 4t trimestre del 75% en relació al mateix període del 2019 i no haver obtingut durant el trimestre uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros). 

Si l’han cobrat en el 2n trimestre 2020, però no en el 3r, podran demanar la prestació ordinària per tancament d’activitat de la Seguretat Social.
 
El reconeixement de la prestació es farà per les Mútues Col·laboradores amb caràcter provisional amb efectes 1/10/2020 si es demana abans del 15 d’octubre, o amb efectes des del dia següent a la sol·licitud, havent-se de regularitzat a partir del 1/01/2021.
 
L’autònom que estigui cobrant la prestació ha d’ingressar les cotitzacions. La Mútua Col·laboradora li abonarà el seu import junt amb la prestació per tancament d’activitat.
 
La prestació és compatible amb el treball per compte aliena, en les següents condicions:
  • la suma dels ingressos nets del treball per compte propi i del treball per compte aliena no podrà superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional (per al 2020 és de 950€/mes).
  • els ingressos del treball per compte aliena no superaran 1,25 vegades el SMI.
  • la quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.
Junt amb la sol·licitud s’aportarà una declaració jurada dels ingressos que es reben en el treball per compte aliena, un certificat d’empresa i la declaració de la renda. 
 
 
 
  • PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE TANCAMENT D’ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS DE TEMPORADA: prorrogada fins al 31/01/2021 (art. 14)
 
Per a treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat entre juny a desembre de 2020.
 
Els seus ingressos durant el 2020 no poden haver superar els 23.275 euros (1,75 vegades el SMI).
 
La prestació és incompatible amb el treball per compte aliena i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social, llevat que aquesta sigui compatible amb el desenvolupament de l’activitat com a treballador per compte propi (p.e. una pensió de viudetat o d’orfandat).
 
L’import de la prestació correspon al 70% de la base de cotització reguladora i comporta l’exoneració de cotització per a l'autònom.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal