General

COVID-19: Prestacions autònoms (Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero)

COVID-19: Prestacions autònoms (Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero)

01/02/2021

Circular núm. 20/2021
 
PRESTACIONS PER “CESE DE ACTIVIDAD”
 
 
 
AUTÒNOMS AFECTATS PER UNA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE TOTA L’ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE RESOLUCIÓ DE L’AUTORITAT COMPETENT COM A MESURA DE CONTENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DE LA COVID-19
 
Qui hi té dret?
Autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la COVID-19.
 
Exoneració de pagar les quotes a la Seguretat Social.
Durant el temps que romangui l’activitat suspesa:
- exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social.
- es seguirà estant d’alta al RETA i comptarà com a cotitzat.
 
Quantia de la prestació.
La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
Aquesta quantia s’incrementarà en un 20% si l’autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixin de la seva activitat suspesa. Si a la mateixa unitat familiar (fins a primer grau) dos o més membres tenen dret a la prestació aquesta serà del 40% enlloc del 50% i no tindrà lloc l’aplicació de l’augment del punt anterior.
 
Termini per sol·licitar-la.
Dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.
El dret a la prestació extraordinària s’iniciarà el dia següent a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat
 
Compatibilitat.
És compatible amb ingressos per compte aliena de fins a 1,25 vegades el SMI (és a dir, fins a 1.187’5 euros fins a l’aprovació del SMI 2021).
 
 
 
PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE TANCAMENT D’ACTIVITAT PER AUTÒNOMS QUE NO PUGUIN CAUSAR DRET A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA DE TANCAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI QUE ESTABLEIX AQUEST RD-LLEI O A LA PRESTACIÓ DE TANCAMENT D’ACTIVITAT REGULADA A LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
 
Requisits:
 • Estar d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte pròpia en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
 • Tenir en el primer semestre/2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpia inferiors als obtinguts en el primer semestre/2020.
Per calcular la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre/2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos obtinguts en el primer semestre/2021 en la mateixa proporció.
 
Quantia de la prestació:
50% de la base mínima de cotització.
 
Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de tancament d’activitat, la quantia de cada prestació serà del 40%.
 
Quan es té dret a la prestació?
Des del 1/02/2021, si es sol·licita en el termini establert, amb una durada màxima de 4 mesos.
 
Exoneració de pagar les quotes a la Seguretat Social:
Aquest període comptarà com a període cotitzat.
 
Incompatibilitat:
 • Treball per compte aliena, llevat que aquests ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades el SMI.
 • Una altra activitat per compte propi.
 • Percebre rendiments procedents d’una societat.
 • Percebre alguna prestació de la Seguretat Social, llevat que fos compatible amb l’activitat que desenvolupava.
 
Gestió de la prestació:
Correspon a les mútues.
 
Quan es pot demanar?
Els primers 21 dies naturals de febrer.
 
Efectes de la sol·licitud fora del termini anterior:
Des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.
 
Resolució provisional.
Posteriorment es revisarà.
 
Extinció.
Si durant la percepció compleix els requisits per causar dret a la prestació ordinària de tancament d’activitat compatible amb el treball per compte propi que estableix aquest RD-llei o la prestació de tancament d’activitat regulada a la Llei General de la Seguretat Social.
 
 
 
DRET A LA PRESTACIÓ DE TANCAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI
 
Requisits:
 • Estar d’alta i al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per tancament d’activitat (12 mesos).
 • No tenir l’edat ordinària per causar dret a la prestació contributiva de jubilació, llevat que l’autònom no tingui acreditat el període de cotització requerit.
 • Acreditar en el primer semestre/2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpia de més del 50% dels obtinguts durant en el segon semestre/2019; així com no haver obtingut durant el primer semestre/2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
Per calcular la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre/2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos obtinguts en el primer semestre/2021 en la mateixa proporció.
 
Quantia de la prestació:
La que estableixi la Llei General de la Seguretat Social per a la prestació de tancament d’activitat.
 
Quan es té dret a la prestació?
Des del 1/02/2021, si es sol·licita en el termini establert.
 
Cotització a la Seguretat Social:
Es pagaran la totalitat de les cotitzacions i la Mútua abonarà, amb la prestació, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.
 
Compatibilitat amb el treball per compte aliena:
 • Ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte pròpia i els ingressos procedents del treball per compte aliena no pot superar 2,2 vegades el SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte aliena no superaran 1,25 vegades l’import del SMI.
 • La quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.
 
Gestió de la prestació:
Correspon a les mútues.
 
Quan es pot demanar?
Els primers 21 dies naturals de febrer.
 
Efectes de la sol·licitud fora del termini anterior:
Des del dia següent a la sol·licitud.
 
Resolució provisional.
Posteriorment es revisarà.
 
 
 
 
Altres novetats:
 • Es prorroga, adaptant el període de referència, la prestació per autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.
 • Suspensió de la pujada dels tipus de contingències professionals i de tancament (del 0,3%), previst en el RD-llei 28/2018 durant aquest període.
 
 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal