COVID-19: mesures especials de salut pública a Girona i Salt (fins al 15/10/2020)

COVID-19: mesures especials de salut pública a Girona i Salt (fins al 15/10/2020)

01/10/2020

Circular núm. 127/2020Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2230/2020, de 15 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Girona i de Salt.

Mitjançant aquesta Resolució s’estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l’expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Girona i Salt.
 
 

DURADA DE LES MESURES:

El Departament de Salut mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/2395/2020, de 30 de setembre, ha prorrogat les mesures 15 dies més (del 01/10/2020 al 15/10/2020).
Llevat que s’acordés reduir o allargar aquesta durada en base als informes periòdics que s’han d’emetre dels efectes de les mesures.

 
 
A QUI SÓN APLICABLES?

A totes les persones que es trobin i circulin per Girona o Salt, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat a Girona o Salt.


 
MESURES:
 
 • DESPLAÇAMENTS PERSONALS:
 
Es recomana romandre al domicili i limitar la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.
 
Es recomana sortir del domicili solament en els següents casos:
 • Per assistir al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.
 • Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Per assistir als centres docents, i per fer activitats de lleure infantil i juvenil (incloses extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa i centres oberts).
 • Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
 • Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.
 • Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.
 • Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes.
 • Per fer trobades i activitats culturals, de lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual.
 • Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.
 • Per atendre els horts familiars d'autoconsum.
 • Per fer exàmens o proves oficials inajornables.
 • Per causa de força major o situació de necessitat. 
 
Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

 
 • MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE EN CENTRES DE TREBALL:
 
Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre d'altres:
 1. Mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.
 2. Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 3. Mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan no sigui possible, han de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 4. L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol (veure Circular 121/2020).
 5. Mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant dels treballadors com dels clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
 6. Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.
 
 
 • EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA:
 
L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració.
Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m.
L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.
 
Aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT (cliqueu al damunt per consultar-lo).
 
 
 • ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC:
Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar als treballadors la flexibilitat horària necessària per evitar que hagin de fer servir el transport públic en hora punta.
 
 
 • També s’estableixen mesures quant als actes religiosos, reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social), activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives, activitats d’hoteleria i restauració, i activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil, i activitats d’intervenció socioeducativa.
 


QUI CONTROLARÀ LA SEVA APLICACIÓ?

Els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.
 
L’incompliment de les mesures establertes serà objecte de règim sancionador d’acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 de març (clicant al damunt podeu consultar-lo i veure les infraccions i les sancions).

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal