Coronavirus: mesures flexibilització ERTEs

Coronavirus: mesures flexibilització ERTEs

18/03/2020

Circular núm. 18/2020


 
S’ha aprovat el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18/03/2020) que entre d’altres, ha aprovat una sèrie de mesures de flexibilització dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERTEs) amb la finalitat de promoure el ajustos temporals de plantilla.
 
L’aplicació i efectivitat de les mesures que relacionem tot seguit estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de reanudació de l’activitat.

 
  • Mesures en relació als ERTEs relacionats amb el  COVID-19:
  • Els que tenen per motiu una causa de força major.
Es considera que són de força major els que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració d’estat d’alarma i que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, falta de subministres que impedeixen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.
 
També s’estableixen una sèrie d’especialitats quant al procediment per sol·licitar-lo:

- S’inicia a sol·licitud de l’empresa, que acompanyarà un informe sobre la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, i la documentació que ho acrediti. L’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud als treballadors i en cas d’haver-hi representants dels treballadors també els traslladarà l’informe i documentació acreditativa.

- L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral (en el cas de Catalunya, el Departament de Treball).

La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de 5 dies des de la sol·licitud, previ informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si ho considera necessari l’autoritat laboral. L’informe es limitarà a constatar l’existència, quan calgui, de la força major, la qual tindrà efectes des de la data del fet causant de la força major. 
 
  • Els que tenen per motiu una causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.
Quan als ERTEs tramitats en base a una causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció relacionades amb el COVID-19 també s’han establert les següents especialitats quant al procediment:

- Quan no existeixi representació legal dels treballadors, la comissió representativa per a la negociació del període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatitus i representatius del sector al que pertany l'empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació. De no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la mateixa empresa.
En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa haurà de constituir-se en el termini improrrogable de 5 dies.

- El període de consultes no podrà ser superior al termini màxim de 7 dies.

- Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini improrrogable de 7 dies.

 
  • Mesures en relació a la cotització a la Seguretat Social durant la vigència de l’ERTE per força major relacionat amb el COVID-19.
Als ERTEs tramitats per força major temporal vinculada al COVID-19 s’exonerarà a l’empresa de pagar l’aportació empresarial de les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors afectats per l’ERTE, és a dir, no s’hauran de pagar si l’empresa té una plantilla inferior a 50 treballadors; si l’empresa tingués 50 o més treballadors l’exoneració de l’obligació de cotitzar només serà del 75% de l’aportació empresarial.
Per determinar quina és la plantilla de l’empresa als efectes anteriors, es tindrà en compte la plantilla a 29 de febrer de 2020.
 
Aquesta exoneració de quotes per part de l’empresa és automàtica?
No. L’empresa ho ha de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social presentant una comunicació en la que identificarà els treballadors afectats i el període de durada de la suspensió o reducció de jornada.
 
Té efectes per al treballador que l’empresa no hagi de pagar la seguretat social?
No. Per al treballador aquest període en què l’empresa no pagarà a la Seguretat Social se li seguirà considerant com efectivament cotitzat a tots els efectes.
 
 
  • Mesures quant a la prestació per atur dels treballadors afectats per ERTEs motivats pel COVID-19.
Durant el període de vigència d’un ERTE el treballador cobra el subsidi d’atur sempre i quan hi tingui dret perquè hagi general el suficient període de cotització.
S’ha aprovat reconèixer el dret a la prestació per atur a tots els treballadors afectats per un ERTE motivat pel COVID-19, encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari.

A més s’ha aprovat no computar el temps que es cobri l’atur en aquests casos als efectes de consumir els períodes màxims de percepció. És a dir, l’atur que cobrin els treballadors afectats per un ERTE motivat pel COVID-19 no es descomptarà del temps de prestació a que tingui dret el treballador.
 
Donada les mesures adoptades per combatre el COVID-19 entre les quals n’hi ha de limitació de la mobilitat dels ciutadans o que afecten al normal funcionament dels serveis públics, s’estableix que la presentació de les sol·licituds d’alta inicial o reanudació de la prestació i el subsidi per atur fetes fora dels terminis legals no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació.


 
  • ERTEs anteriors al 18/3/2020 basats en causes relacionades amb el COVID-19: situació.
No els serà d’aplicació les especialitats aprovades quant al procediment de tramitació.

Els són d'aplicació les mesures extraordinàries esmentades quant a la cotització de la Seguretat Social i també pel que fa a la prestació d’atur dels treballadors.
Vigència de les mesures anteriors: mentre es mantingui la situació extraordinària del COVID-19.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal