Coronavirus: mesures autònoms

Coronavirus: mesures autònoms

18/03/2020

Circular núm. 19/2020
 
  • PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ha aprovat en el seu article 17 una prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

Qui pot demanar-la?
Els treballadors per compte propi o autònoms.

També els socis treballadors de les cooperatives de treball associat (donats d'alta d'autònoms), sempre que compleixin els requisits.

En quins supòsits?
- Quan la seva activitat hagi quedat suspesa en virtut de la declaració de l’Estat d’Alarma, o
- Quan la seva facturació en el més anterior al que sol·licita la prestació es vegi reduïda, com a mínim, en un 75% en relació al promig de facturació del semestre anterior.

Requisits:
- Estar afiliat i d’alta, a la data de declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020).
- En el supòsit que la seva activitat no s’hagi vist directament suspesa pel Reial Decret 463/2020 que declara l’estat d’alarma, acreditar la reducció de la facturació en, com a mínim, un 75%, en relació a l’efectuada el semestre anterior.
- Estar al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes que deu. 

Quina quantia es cobrarà?
El 70% de la base reguladora per la que estigui cotitzant.
Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
 
Quant temps dura la prestació?
Tindrà una durada d’un mes o fins al darrer dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.
 
Durant el temps que es cobri la prestació s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

On s'ha de sol·licitar? A la mútua.
 
 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
 
Qui ho pot demanar?
Autònoms, persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social.
No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis.

Quan es podrà demanar?
A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal