General

Coronavirus. Resum comparatiu ERTEs.

Coronavirus. Resum comparatiu ERTEs.

19/03/2020

Circular  núm. 20/2020
RESUM COMPARATIU ERTO’S regulats en el   Real decret Llei 8/2020 de mesures   urgents extraordinàries per a fer front al impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Tema

ERTE Força Major

ERTE Estàndard

Implicació

Considerats com la majoria que s’estan tramitant actualment. Han de tenir la seva causa que impliqui suspensió, cancel·lació, tancament temporals de locals, restriccions transport, persones i mercaderies, falta de subministres que impedeixin GREUMENT continuar el desenvolupament diari de la activitat.

Els que provenen per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció. ( Aquesta última segurament la     que afecta a múltiples empreses en aquests moments).

Procés de sol·licitud

- S’ha de presentar sol·licitud al Departament de Treball

- Comunicar als treballadors de que es tramitarà un ERTE

- Preparant una memòria explicativa acreditant que l’activitat que té l’empresa té relació amb la causa de força major que vivim en l’actualitat, i/ó informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat.

La documentació és pràcticament la mateixa, el problema és que el tràmit s’allarga més atès que hi ha la creació  de la comissió negociadora i el període de consultes.

! Important

Els efectes podran ser retroactius a la data causant de la força major .

 

 

- Es pot presentar encara que hagi finalitzat el període de força major, i que, per exemple, com a conseqüència d’una davallada de l’activitat o facturació no sigui necessària el concurs de tots els treballadors o es necessiti reduir despeses.

 

Tindrà efectes a la decisió empresarial una vegada finalitzat el període de consultes. 

Implicació 

En aquesta modalitat, no hi ha període de consultes, però es requereix de la AUTORITZACIO per part de la Autoritat laboral per poder suspendre. 

Caldrà comissió representativa,  motiu pel qual juntament amb el període de consultes, es pot arribar als 5 + 7 = 12 dies de durada . 

Per tant seria per aquelles empreses que no estan directament afectades per la causa de força major. 

Tema

ERTE Força Major

ERTE Estàndard

Quota SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestació d’ atur

En aquests casos autoritzaran, mentre duri la mesura, la exoneració de quotes de la Seguretat Social a càrrec de la empresa, si la empresa té menys de 50 treballadors és un 100%, si  té més de 50 treballadors  la exoneració serà del 75%.

 

Pot abonar-se la prestació tot i que no es tingui període de cotització mínima.

 

El període que es rebi la prestació no computa als efectes de consum de període futur.

- En aquests casos la seguretat social patronal es segueix abonant de forma normal.

 

 

 

 

 

 

No s’ abona si no es disposa de període de cotització mínima.

 

Si consumeix.

             

 

 

En el Annex del RD 463/2020 detalla  les activitats que queden suspeses pel la declaració del estat d’ alarma.

 

 1. Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3

 

 • Museos.
 • Archivos.
 • Bibliotecas.
 • Monumentos.
 • Espectáculos públicos.
 • Esparcimiento y diversión:
 • Café-espectáculo.
 • Circos.
 • Locales de exhibiciones.
 • Salas de fiestas.
 • Restaurante-espectáculo.
 • Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
 • Culturales y artísticos:
 • Auditorios.
 • Cines.
 • Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
 • Otros recintos e instalaciones:
 • Pabellones de Congresos.
 • Salas de conciertos.
 • Salas de conferencias.
 • Salas de exposiciones.
 • Salas multiuso.
 • Teatros.
 • Deportivos:
 • Locales o recintos cerrados.
 • Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
 • Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
 • Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
 • Galerías de tiro.
 • Pistas de tenis y asimilables.
 • Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
 • Piscinas.
 • Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
 • Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
 • Velódromos.
 • Hipódromos, canódromos y asimilables.
 • Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
 • Polideportivos.
 • Boleras y asimilables.
 • Salones de billar y asimilables.
 • Gimnasios.
 • Pistas de atletismo.
 • Estadios.
 • Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 
 • Espacios abiertos y vías públicas:
 • Recorridos de carreras pedestres.
 • Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
 • Recorridos de motocross, trial y asimilables.
 • Pruebas y exhibiciones náuticas.
 • Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
 • Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
 • Actividades recreativas:
 • De baile:
 • Discotecas y salas de baile.
 • Salas de juventud.
 • Deportivo-recreativas:
 • Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.
 • Juegos y apuestas:
 • Casinos.
 • Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
 • Salones de juego.
 • Salones recreativos.
 • Rifas y tómbolas.
 • Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
 • Locales específicos de apuestas.
 • Culturales y de ocio:
 • Parques de atracciones, ferias y asimilables.
 • Parques acuáticos.
 • Casetas de feria.
 • Parques zoológicos.
 • Parques recreativos infantiles.
 • Recintos abiertos y vías públicas:
 • Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.
 • De ocio y diversión:
 • Bares especiales:
 • Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
 • Bares de copas con actuaciones musicales en directo.
 • De hostelería y restauración:
 • Tabernas y bodegas.
 • Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
 • Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
 • Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
 • Bares-restaurante.
 • Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
 • Salones de banquetes.
 • Terrazas. 

 

 

I des de la Generalitat  es regula que en data  14 de març entren en vigor, amb una vigència de 15 dies mínim, les següents restriccions en l’exercici d’activitats per prevenir i controlar la taxa d’infecció:

 

  1. Transport públic
 • Funciona un terç de la capacitat
 • S’incrementa la desinfecció.
 • Des del 16 de març no es venen bitllets als autobusos sempre que hi hagi altres alternatives per comprar-ne.
  1. Tancaments i suspensions en l’àmbit d’oci
 • Esportiu: estacions d'esquí i de muntanya, gimnasos i altres instal·lacions esportives públiques i privades.
 • Cultural: teatres i cinemes i tots els espectacles públics.
 • Festiu: sales de festa i de concerts, pubs i discoteques, karaokes, salons de joc (casinos, bingos i recreatius).
 • Parcs d'atraccions i temàtics i qualsevol altre d'oci o de lleure.
  1. Tancament restauració
    
   Bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració. Excepte en establiments hotelers, centres sanitaris o socials residencials.

 

  1. Tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, excepte els establiments dedicats exclusivament a la venda d’alimentació, neteja i higiene.
  2. Caça i pesca
 • Prohibició de batudes de caça i caça col·lectiva (dos o més caçadors).
 • S’exceptuen les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i Osona a l'est del meridià de Vic, i les actuacions en aplicació d'autoritzacions excepcionals per danys a l'agricultura.
 • No s'autoritzarà cap concurs o competició de pesca continental o caça.
  1. Serveis socials
 • Tancament dels centres i serveis de la xarxa social pública (infantil, discapacitat, dependència i prelaborals).
 • Suspensió de les activitats en els centres ocupacionals, excepte els que requereixin continuïtat de l'atenció.
 • Suspensió de les visites presencials de Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
 • Els serveis socials públics i privats podran atendre les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.

Suspensió de vetlla de persones mortes per COVID-19

 

  1. Transport de mercaderies
    
   S’aixequen temporalment, del 14 al 28 de març, les restriccions aplicables als vehicles o conjunts de transport de mercaderies i transports especials

 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal