Autònoms. Prestació extraordinària per tancament d’activitat a causa del COVID-19

Autònoms. Prestació extraordinària per tancament d’activitat a causa del COVID-19

24/03/2020

Circular núm. 26/2020


 
El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE 18/03/2020) va aprovar, en el seu article 17, una prestació extraordinària per tancament d’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, com ja us vam informar en la nostra Circular núm. 19/2020.
 
Amb la finalitat d’aclarir els dubtes que han anat sorgint sobre la mateixa, tot seguit responem als més habituals.
De totes maneres hem de tenir en compte que en ser una prestació extraordinària els criteris poden anar canviant per part del Ministeri, dels quals tan bon punt en tinguem coneixement us n’aniríem informant.

Al peu d’aquesta Circular podeu consultar el Criteri 5/2020 del Ministeri sobre l’aplicació d’aquesta prestació extraordinària.
 
 
QUI POT SOL·LICITAR-LA?
  • Qualsevol autònom, tingui la condició que tingui (treballadors per compte propi, societaris, administradors, socis de cooperatives, soci de societat civil, comunitats de béns, etc.).
 
  • També estan inclosos els autònoms que tinguin treballadors per compte aliena, encara que hagin sol·licitat per als seus treballadors un ERTO.
 
  • També hi tenen dret els autònoms que no tinguin la cobertura del tancament d’activitat, ja que en tractar-se d’un supòsit extraordinari el Ministeri no fa cap esment a aquesta condició de tenir aquesta cobertura, sinó que tan sols es limita a incloure a tots els treballadors autònoms.
 
  • Quant als familiars col·laboradors, també podran tenir dret a la prestació en la mesura que ho tingui el titular del negoci.
 
  • Els professionals que no estiguin al RETA per trobar-se en alguna mutualitat, no podran sol·licitar la prestació ja que no reuneixen el requisit d’estar d’alta a la Seguretat Social.  


REQUISITS
 
  • Estar afiliat i d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social a la data de declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020).
 
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació. Aquesta situació es comprovarà del mes de febrer, donat que al març és quan ja es genera el dret a la prestació. En el supòsit de no estar al corrent se’l convidarà per a què ho estigui en el termini d’un mes i així poder cobrar.
 
  • No és necessari tenir un mímin de cotització per demanar-ho, sols reunir tots els requisits anteriors. 


SITUACIONS QUE PODEN DONAR LLOC A LA PRESTACIÓ
 
  • Treballadors que la seva activitat hagi quedat suspesa, en virtut del Reial Decret 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma, a l’annex del qual figuren les activitats afectades.És possible que per comprovar que la vostra activitat es troba dins les relacionnades a l’annex us demanin còpia de l’alta a l’IAE.
 
  • Treballadors la facturació dels quals en el mes que sol·licita la prestació es veu reduïda en un 75% del promig de facturació del semestre anterior.L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent-se fer a través de la copia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingresos, o del llibre de compres i despeses.
Quant als treballadors que vagin a mòduls i no tinguin l’obligació d’emetre factures, però les seves activitats no estiguin a la llista de les obligades a tancar, s’està estudiant la manera.
 
 

HE DE SEGUIR D’ALTA EN EL RETA I IAE DESPRÉS D’OBTENIR LA PRESTACIÓ?
 
, ja que es tracta d’una suspensió temporal i no tindria sentit causar baixa quan durant el període que es cobri la prestació no implicarà cap cotització.
 
Hem de tenir present que ens trobem davant una prestació extraordinària i que té una durada molt limitada, per la qual cosa, en principi cal pensar que després es tornarà a la normalitat. Per al supòsit de què algun autònom no sigui així sempre podrá sol·licitar la prestació ordinària per tancament d’activitat amb posterioritat i d’acord amb els requisits legalment previstos.
 

CAL SEGUIR PAGANT LA QUOTA D’AUTÒNOMS?
 
Durant el període que es percebi aquesta prestació no hauran de pagar-la, i a més aquest període tindrà la consideració de cotitzat.
 

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ
  
Será del 70% del promig dels darrers 12 mesos, amb el topall dels màxims previstos a la normativa reguladora, segons la situació que tinguin de fills al seu càrrec.
 
Per als que no tinguin carència (període mínim de cotització) se’ls aplicarà el 70% de la base mínima de cotització en el RETA.
 

EFECTES DE LA PRESTACIÓ
 
En principi serán els de la data de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, el 14 de març de 2020, però també es podria donar alguna situació amb efectes diferents.
 
 
COMPTATIBILITAT DE LA PRESTACIÓ AMB EL TREBALL
 
Els autònoms que tinguin dret a la prestació per disminució del 75% de la seva facturació podran seguir amb el seu treball, sempre i quan acreditin aquesta disminució.
 

TREBALLADORS AUTÒNOMS AMB PLURIACTIVITAT
 
No es diu res al respecte. Però donat que estem davant una prestació extraordinària, per tal de paliar un estat de necessitat, si continua treballant en règim general i tanca el negoci no tindria dret a la prestació i en el suposit que l’hagin inclòs en un ERTO donat que ja cobrarà la prestació per atur, aquesta no seria compatible amb la present prestació extraordinària.
 

COM AFECTA AL PERÍODE A QUÈ ES TINGUI DRET PER LA PRESTACIÓ PER TANCAMENT D’ACTIVITAT?
 
La prestació extraordinària que es percebi no descomptarà del període a què pugui tenir dret en un futur de la prestació ordinària per tancament.
 

DURADA
 
Inicialment un mes, però si es prorrogués es podria ampliar fins al darrer día del mes en que finalitzi l’estat d’alarma.
 
 
BONIFICACIONS
 
Qui tingui bonificacions per tarifa plana i demani aquesta prestació, donat que el període es considera com efectivamente cotitzat i a més l’activitat es manté, ja que está suspesa, no perdrà aquestes bonficacions.

La compatibilitat d’aquesta prestació amb altres ajudes, dependrà de les condicions que posin en cada supòsit. 


TERMINI PER SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ. Fins al 14 d’abril de 2020.
 

ON S’HA DE SOL·LICITAR?  A la mútua col·laborada de la Seguretat Social.


Fitxers:  
Criterio-5-2020. Secretaria Estat Seguretat Social.pdf     Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal