Ajut manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms individuals i microempreses: sol·licituds del 19/02 al 26/02/2021

Ajut manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms individuals i microempreses: sol·licituds del 19/02 al 26/02/2021

12/02/2021

Circular núm. 26/2021
 Accediu al següents links per.....
 
  • Consultar tota la informació:
 
  
IMPORT DE L'AJUT:
 
Està pendent de determinar-se l'import de l'ajut. La intenció és que sigui de 2.000 €, però com diem caldrà esperar ja que dependrà del nombre de sol·licitants i del pressupost assignat.
 
Es concediran a totes les peticions que compleixin els requisits fixats a les bases de la convocatòria.
 
  
TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD:
 
Des de les 9.00 hores del 19 de febrer fins a les 15.00 hores del 26 de febrer de 2021.
 
La sol·licitud (inscripció prèvia) sols es pot fer de via telemàtica.
 
L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
 
La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit per accedir a l’ajut.
 
  
QUI LA  POT DEMANAR?
  • Autònoms donats d’alta al RETA o mutualitat alternativa que exerceixin l’activitat a títol individual o amb treballadors a càrrec seu sempre que el sumatori dels autònoms i les persones contractades no sigui superior a 6 (la referència és l’any 2019 i només computaran els treballadors que van treballar de forma ininterrompuda durant el 2019).
 
  • Els autònoms socis d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia, unipersonal o amb altres socis, d’alta al RETA o mutualitat alternativa, sempre que el nombre de socis de l’empresa no sigui superior a 3 i la suma de socis i treballadors no socis sigui superior a 6 (la referència és l’any 2019 i només computaran els treballadors que van treballar de forma ininterrompuda durant el 2019).
 
  • Els socis de les cooperatives que cotitzin al RETA o mutualitat alternativa sempre que el nombre de socis no sigui superior a 3 i la suma de socis i treballadors no socis no sigui superior a 6 (la referència és l’any 2019 i només computaran els treballadors que van treballar de forma ininterrompuda durant el 2019).
 
No poden demanar l’ajut els autònoms col·laboradors.
 
 
REQUISITS:
 
  • Domicili fiscal a Catalunya.
 
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat alternativa, abans de l’1 de gener de 2021I mantenir l’alta de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28/02/2021.
 
  • La base imposable de la declaració de la renda de 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 €, en cas de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas de tributació conjunta.
 
  • El rendiment net de l’activitat durant tot l’any 2020 no pot superar l’import de 17.500 € (en el cas d’autònoms amb nòmina el rendiment a tenir en compte es calcula amb el sumatori del sou brut dels 4 trimestres de l’any 2020). En cas que la darrera alta com a autònom sigui posterior al 1/1/2020, el rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d'alta com a autònom durant el 2020 per 47,95 euros.?
 
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com les obligacions davant la Seguretat Social o disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social
 
  • No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.
 
 
COMPATIBILITAT DE L’AJUT:

Aquest ajut és compatible amb el fet d’haver rebut l’ajuda per al manteniment del negoci d’autònoms i microempreses que es va publicar al novembre i al desembre del  2020.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal