Ajut de 2000 euros per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes enfront la COVID-19(Resolució TSF/2729/2020)

Ajut de 2000 euros per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes enfront la COVID-19(Resolució TSF/2729/2020)

06/11/2020

Circular núm. 154/2020RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 531661) (DOGC 6/11/2020)


 
El Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2000 euros per afavorir el afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms, persona física, i autònoms que formin part de microempreses davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració de l’estat d’alarma.
 

Consulteu tota la informació a la següent web del Departament de Treball i Afers Socials:
Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19
 


QUANTIA DELS AJUTS

La quantia de l'ajut és un import fix de 2.000 euros.
 
Donat que l’import destinat a aquests ajuts és de 20.000.000 euros, vol dir que sols ens podran gaudir 10.000 autònoms.
 
Per tant si esteu interessats a demanar-lo no ho demoreu i feu-ho immediatament que es pugui sol·licitar.


 
QUAN ES POT SOL·LICITAR?

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020.
 
 

ON S'HA DE SOL·LICITAR?

Exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
En el següent link hi podeu accedir: Accés al tràmit
 
Per fer la sol·licitud caldrà identificar-se digitalment amb idCAT Mòbil o un certificat digital
 
 

QUI LA POT DEMANAR?
 
 
  • Autònoms donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb treballadors a càrrec seu.
 
  • Autònoms donats d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen la seva activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb treballadors a càrrec seu.
 
  • Autònoms donats d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres persones sòcies. El nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019.
  
  • Els socis de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres persones sòcies, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019.
 
 
 
No poden sol·licitar-lo:
  • els autònoms col·laboradors.
  • els autònoms que la seva unitat de negoci sumi més de 6 persones treballadores (comptant amb el propi autònom, els autònoms col·laboradors i els treballadors per compte aliena) prenent com a referència la mitjana del 2019. Només computen els que han treballat o han estat contractats de manera ininterrompuda durant tot el 2019.
 
 
 QUINS REQUISITS S'HAN DE COMPLIR PER SOL·LICITAR-LO?
 
Han de complir uns requisits específics i uns de generals.
 
  
Requisits específics:
 
  1. Domicili fiscal a Catalunya.
 
  1. Estar d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda abans de l'1 d'octubre de 2020.
 
 
  1. La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent a la persona sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 
  1. Que el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres del 2020 no hagi superat l'import de 13.125 euros d'acord amb el que han declarat en el model 130 o 131 de l'IRPF per als tres primers trimestres del 2020 o document probatori equivalent per als autònoms no obligats a fer declaracions trimestrals de l'IRPF. En cas d’autònoms que l'alta com a autònom hagi estat posterior a l'1 de gener de 2020, el càlcul de l'import màxim del rendiment net de l'activitat es farà amb el prorrateig dels dies d'alta com a autònoms prenent com a referència l'import de 13.150 euros.
 
e. Les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) en els supòsits que sigui obligatori.
 
 

Requisits i obligacions generals (veure art. 4,2 de la Resolució TSF/2799/2020).


Fitxers:  
ajut-autonoms_info.pdf     Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal