Ajudes directes a autònoms i empreses (Reial Decret-llei 5/2021): exclosos automoció i nàutica, tant venda com reparació; inclòs lloguer.

Ajudes directes a autònoms i empreses (Reial Decret-llei 5/2021): exclosos automoció i nàutica, tant venda com reparació; inclòs lloguer.

18/03/2021

Circular núm. 46/2021


 
Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en reposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE 13/03/2021) Cliqueu al damunt de la norma per consultar-la.
 
 
El Gobierno ha obert, amb l’aprovació del RD-llei 5/2021, línies d’ajudes i mesures de fins a 11.000 milions d’euros per empreses i autònoms distribuïts en tres línies d’actuació.
 
 
 
 • Eix 1r.- Línea COVID d’ajudes directes a empreses i autònoms (7.000 milions d’euros: dels quals 2.000 són per a Balears i Canàries; i els 5.000 restants per a la resta de comunitats autònomes)
 
OBJECTIU: reduir l’endeutament subscrit entre l’1/03/2020 i el 31/05/2021.

 
BENEFICIARIS:
 • Autònoms i empreses amb seu social a Espanya.
 • Ha de ser una de les activitats incloses en algun dels codis CNAE 09 de l’annex I.
Malauradament ni la venda ni la reparació tant de l’Automoció com de la Nàutica hi apareixen, i per tant no s’hi poden acollir. Altres activitats que sí que s’inclouen i pot ser que algun associat també les desenvolupi són:
 • 5530 – Càmpings i aparcament per a caravanes
 • 7711 – Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleuger
 • 7712- Lloguer d’articles d’oci i esportius (inclou el lloguer d’embarcacions de lloguer)
De totes maneres us recomanem que comproveu que no tingueu alguna altra activitat que sí hi estigui inclosa.
 • Volum d’operacions any 2020 declarat o comprovat per l’Administració a l’IVA hagi caigut un mimin del 30% respecte a 2019. Els que vagin a mòduls es prendrà com a referència l’IRPF.
 
A tenir en compte! No s’hi poden acollir aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que complint els requisits anteriors i que al IRPF-2019 hagin declarat un resultat negatiu per les activitats econòmiques en les que hagi aplicat el mètode d’estimació directe o, en el seu cas, hagi resultat negatiu a l’esmentat exercici la base imposable de l’Impost de Societats o de l’Impost de la Renda de no Residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.
 
  
A QUÈ S’HAURAN DE DESTINAR?
A satisfer obligacions de deute i pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixes en què s’hagi incorregut, sempre que s’hagin generat entre l’1/03/2020 i el 31/05/2021 i tinguin el seu origen en contractes anteriors al 13/03/2021.

Exemples de costos fixes són: lloguers, salaris, subministres elèctrics (tant subministrament d’energia com el cost de canvi de potència) o deutes amb proveïdors.

 
QUANTIA
Es fixen els criteris per determinar les quanties màximes de les ajudes, que es modulen en funció de la caiguda del volum d’operacions entre 2019 i 2020, corresponent a les Comunitats Autònomes establir els criteris per les ajudes per destinatari, sense que es superin els següents límits:
 • Autònoms que vagin a mòduls: 3.000 euros
 • Resta autònoms i empreses: mínim de 4.000 euros i màxim de 200.000 euros segons el següent criteri:
  • Empreses fins a 10 treballadors: fins al 40% de la caiguda addicional d’ingressos.
  • Empreses de més de 10 treballadors: fins al 20% de la caiguda d’ingressos.
 
 
REQUISITS I COMPROMISOS
Entre d’altres han de complir els següents requisits:
 • Al corrent de compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
 • No trobar-se en concurs de creditors
 • No tenir residència fiscal en un paradís fiscal
 
A més al rebre l’ajuda s’assumeixen els següents compromisos:
 1. Mantenir l’activitat corresponent a l’ajuda fins al 30/06/2022.
 2. No repartir dividends durant 2021 i 2022.
 3. No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant dos anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.
 
 
 
 • Eix 2n.- Línea per la reestructuració de deute financer COVID (3.000 milions d’euros)
S’habilita al Gobierno (a través de l’ICO) per adoptar mesures addicionals de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic, permetent que aquest finançament s’incorpori als processos de refinançament i reestructuració pactats entre els bancs i els seus client.
 
Permetrà la reestructuració de deute financer COVID, i, com a darrer recurs, la conversió de part de l’aval públic en transferències a les empreses i autònoms més afectats per la crisis que compleixin amb els requisits que estableixi el Gobierno, dins un acord amb les entitats financeres creditores.
 

 
 • Eix 3r.- Fons de recapitalització d’empreses afectades pel COVID (1.000 milions d’euros)
Dirigit a reforçar els balanços d’empreses que eren viables al desembre-2019, però que s’enfronten a problemes de solvència per la COVID-19 i no poden accedir al fons gestionat per la SEPI per empreses i operacions de major mida i necessiten un reforç addicional del seu capital.
 
Serà gestionat per COFIDES (Secretaria d’Estat de Comerç-Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme) i s’articularan en forma d’instruments financers (préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres).
 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal