Ajudes Autònoms a partir 1/07/2020 (Real Decreto-ley 24/2020)

Ajudes Autònoms a partir 1/07/2020 (Real Decreto-ley 24/2020)

30/06/2020

Circular núm. 112/2020
 


S’ha aprovat i publicat el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE 27/06/2020) amb les següent ajudes per als autònoms:
 
 
 
 • EXEMPCIÓ COTITZACIÓ 

A partir 1/07/2020 els autònoms que fins al 30 de juny hagin rebut la prestació extraordinària per tancament d’activitat (aprovada durant l’estat d’alarma) tindran dret a una exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional, de les següents quanties:
 • juliol: 100 %
 • agost: 50 %
 • setembre: 25 % 

La base de cotització que es tindrà en compte per a l’exempció serà la base que tingui l’autònom cada mes.
 
És d’aplicació automàtica i no cal sol·licitar-la.
 
Compatible amb les prestacions per incapacitat temporal o qualsevol altre subsidi sempre que es mantingui l’obligació de cotitzar.
 
Incompatible amb la prestació per tancament d’activitat.
 
 
 
 • PRESTACIÓ DE TANCAMENT D’ACTIVITAT i TREBALL PER COMPTE PROPI 

Els autònoms que fins al 30 de juny rebin la prestació extraordinària per tancament d’activitat (aprovada durant l’estat d’alarma) podran demanar la prestació de tancament d’activitat ordinària.

 
REQUISITS:
 
 • Afiliat i d’alta al RETA (Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms).
 
 • Haver cotitzat per tancament d’activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada (des del 1/01/2019 aquesta cotització és obligatòria, llevat els supòsits de tarifa plana).
 
 • No tenir l’edat ordinària de jubilació.
 
 • Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 
 • Acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de 2020 de com a mínim el 75% en relació al mateix període de 2019, així com no haver tingut durant aquest període uns rendiments nets superiors a 5.818,75 € (aquesta quantia es prorratejarà, no podent excedir de 1.939,58 €/mes).
 
 • Els autònoms que tinguin treballadors han d’acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat social, mitjançant una declaració responsable, podent ser requerits per la Mútua a aportar els documents necessaris per acreditar-ho. 


DURANT QUANT DE TEMPS ES COBRARÀ?

Com a màxim fins al 30/09/2020. A partir d’aquesta data sols es podrà continuar cobrant si es compleixen tots els requisits de l’art. 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

 
I LA QUOTA D'AUTÒNOMS, S'HA DE SEGUIR PAGANT?

. Mentre es cobri aquesta prestació s’hauran d’ingressar la totalitat de les cotitzacions a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 
La Mútua abonarà a l’autònom, junt amb la prestació l’import de les cotitzacions per contingències comunes (que és del 28,30% sobre la base de cotització). Per tant, a la pràctica l’autònom acabarà pagant la resta (contingències professionals, tancament d’activitat i formació professional) que és un total de 1,7% de la seva base de cotització.
 

QUÈ SUCCEEIX SI ES PREVEU QUE NO ES PODRÀ MANTENIR UNA BAIXADA DEL 75% DELS INGRESSOS?

Es podrà:
 
 • Renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/08/2020, amb efectes al mes següent a la comunicació.
 
 • Retornar-la per iniciativa pròpia quan es consideri que els ingressos dels tercer trimestre de 2020 superaran aquest límit. 


COM I QUAN ES SOL·LICITA?
 
Es demana a la Mútua, la qual la reconeixerà de manera provisional.

I es comença a percebre des del 1 de juliol si la sol·licitud es presenta abans del 15 de juliol, o amb efectes des del dia següent a la sol·licitud en els altres casos, havent-se de regularitzar a partir del 31/01/2021.
 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
 
 • Omplir el model de sol·licitud facilitat per la Mútua, en el qual es podrà autoritzar a aquesta a consultar al Ministeri d’Hisenda les dates tributàries de 2019 i 2020 necessaris per fer el seguiment i control de les prestacions reconegudes.
 
 • Si no s’autoritza o la Mútua no pogués accedir a aquestes dades, a partir del 21/10/2020 i del 1/02/2021, l’autònom haurà d’aportar a la Mútua, en els deu dies següents al requeriment, la següent documentació:
 
 • Còpia del model 303 d’autoliquidació de l’IVA, corresponent al segon i tercer trimestre del 2019 i 2020.
 • Còpia del model 130 d’autoliquidació en pagament fraccionat del IRPF del segon i tercer trimestre de 2019 i 2020 als efectes de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d’aquests anys.
 • Els autònoms que tributin en IRPF per estimació objectiva – “mòduls” (model 131) han d’aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de proba que serveixi per acreditar els ingressos.


 
 • PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE TANCAMENT D’ACTIVITAT PER AUTÒNOMS DE TEMPORADA 


QUÈ S'ENTÉN PER TREBALLADOR DE TEMPORADA?

Autònoms l’únic treball dels quals durant els dos darrers anys s’hagi realitzat com autònom durant els mesos de març a octubre i hagin estat d’alta com autònoms durant com a mínim cinc mesos a l’any durant aquest període.

Es considera que sols ha realitzat el seu únic treball durant març a octubre sempre que l’alta com a treballador per compte aliena no superi els 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

 
REQUISITS:
 
 • Estar d’alta i cotitzant com autònom durant com a mínim 5 mesos entre octubre i març dels anys 2018 i 2019.
 
 • No haver estat d’alta o assimilat a l’alta per compte aliena durant el període comprès entre 1/03/2018 i 1/03/2020 durant més de 120 dies.
 
 • No haver estat d’alta o assimilat a l’alta en cap règim durant març a juny de 2020.
 
 • No haver rebut cap prestació de la Seguretat Social de genera a juny de 2020, llevat que fos compatible amb el treball autònom.
 
 • No haver obtingut durant 2020 uns ingressos superiors als 23.275 €.
 
 • Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social 


QUIN IMPORT ES COBRARÀ?

El 70% de la base mínima de cotització que correspongui.


A PARTIR DE QUIN MOMENT ES PERCEBRÀ?

Es comença a meritar amb efectes 1/06/2020 i tindrà una durada de 4 mesos, si es demana entre l’1 i el 15 de juliol, en un altre cas els efectes seran a partir del dia següent a la presentació de la sol·licitud.

Es pot demanar en qualsevol moment del període comprès entre el 27/06/2020 i l’octubre de 2020.

 
S’HA DE SEGUIR COTITZANT?

No serà obligatori cotitzar, alhora que l’autònom continuarà en situació d’alta.

 
INCOMPATIBILITATS:
 
 • Amb el treball per compte aliena i amb qualsevol altra prestació de la Seguretat social que no sigui compatible amb l’alta d’autònom.
 • Amb el treball autònom o per compte pròpia si els ingressos durant el 2020 superen els 23.275 euros. 


COM I QUAN ES DEMANA?

Es demana a la Mútua.

I es comença a percebre amb efectes des del 1 de juliol si es presenta abans del 15 de juliol, i si es presenta més tard tindrà efectes des del dia següent a la seva sol·licitud.
 

QUÈ SUCCEEIX SI ES PREVEU QUE NO ES COMPLIRAN ELS REQUISITS? i QUINA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR? Veure els apartats corresponents de la "Prestació de tancament d'activitat i treball per compte aliena". 


Fitxers:  
Quadre ajudes autònoms fins 30_09_2020.jpeg     Descarregar
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal